เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัยเรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบ และช่วยในการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

3461650366300026356701108900713206476569664n
346160634214762788003011833978727477261974n
3461560157821645102325501277739369778440158n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ