งบแสดงฐานะการเงิน

Title Size Hits Download
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 4.61 MB 41 Download Preview
pdf งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 8.68 MB 199 Download Preview
pdf รารงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 977.57 KB 89 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.00 MB 81 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 3.05 MB 128 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.14 MB 140 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 1.06 MB 103 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 1.12 MB 126 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 901.94 KB 106 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 928.48 KB 156 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 13.04 MB 196 Download Preview
pdf งบแสดงฐานะการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.40 MB 4163 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.59 MB 556 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 807.01 KB 145 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 1.15 MB 194 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 916.75 KB 155 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 1.44 MB 173 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1.19 MB 184 Download Preview
pdf รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 9.51 MB 194 Download Preview
pdf รา่ยงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 13.68 MB 245 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 9.11 MB 213 Download Preview
pdf รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 5.43 MB 197 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4) 6.93 MB 203 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 6.93 MB 221 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) 8.07 MB 197 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 7.56 MB 206 Download Preview
pdf รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 3.97 MB 456 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 10.30 MB 414 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 11.93 MB 407 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 9.12 MB 415 Download Preview
pdf รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่่ 1) 13.21 MB 411 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ