มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Title Version Description Size Hits Download
pdf 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 6.01 MB 258 Download Preview
pdf 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 6.63 MB 291 Download Preview
pdf 2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 6.60 MB 356 Download Preview
pdf 2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5.02 MB 206 Download Preview
pdf 2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) 7.18 MB 206 Download Preview
pdf 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 4.75 MB 211 Download Preview
pdf 2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 5.56 MB 197 Download Preview
pdf 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.02 MB 280 Download Preview
pdf 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.72 MB 224 Download Preview
pdf 3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.05 MB 200 Download Preview
pdf 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.98 MB 233 Download Preview
pdf 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.83 MB 199 Download Preview
pdf 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.51 MB 314 Download Preview
pdf 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.37 MB 200 Download Preview
pdf 3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.04 MB 212 Download Preview
pdf 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.72 MB 232 Download Preview
pdf 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.35 MB 255 Download Preview
pdf 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.49 MB 257 Download Preview
pdf 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.34 MB 328 Download Preview
pdf 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.10 MB 261 Download Preview
pdf 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) 3.53 MB 174 Download Preview
pdf 4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.94 MB 189 Download Preview
pdf 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.12 MB 177 Download Preview
pdf 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 3.43 MB 360 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ