แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

Title
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567)
pdf ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) (ไตรมาสที่ 1) (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)
pdf ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 1) (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมสาที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)
pdf แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ