กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เกิดระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๖ ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  เอกสารประกอบการลงทะเบียน

๑.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อใช้ลงทะเบียนกับเครื่องอ่านบัตร

๒.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีหากท่านผู้สูงอายุมีความประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านการโอนบัญชีธนาคาร)

หากมีความประสงค์มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนและผู้รับมอบอำนาจ เดินทางยื่นเอกสารและลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่และแนบเอกสารข้างต้น กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน (ตามเอกสารแนบ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา