โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณบ้านนายเมือง หลักเพชร ถุึงบริเวณบ้านนางแสงเดือน กันบัว  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566 งบประมาณ 215,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถางป่าขุดตอ

- ดำเนินการลงหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการลงหินคลุกไหล่ทาง

- ดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3243266445011143852867113788420890682178873n
3246955876493757302814049081092378280907817n
3259101099115972899935303478377585175279956n
3254177219232728253715023690293818164781304n
3252558534772777045928354722851234339773508n
32675611172731780898603299962299268313357n
3266249635348639720763574760294685152413203n
3254285399049218941869012936848718081372981n
3245797755298420989727367882603995782214230n
32540905455391667995283778307678947300722696n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ