โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริเวณบ้านนางด้วน ปานเพชร ถึงบริเวณบ้านนายเสย  เหมาเพชร วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 85 ท่อน วางบ่อพักสำเร็จรูป คสล.  สำหรับท่อ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 3 บ่อ และขุดแต่งร่องระบายน้ำเดิมความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร ความกว้างหลังขุดแต่งไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร ความลึกหลังขุดแต่งไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัญญาจ้างเลขที่ 10/2566 งบประมาณ 104,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดดินเพื่อวางท่อ

3461705756344031152066803849467713408796870n
346158654997795364717529896226008869515264n
3461579398118850537860254868734703248207962n
34612313311858093994843097991254232894720814n
346112920789628035964841891964316241973408n
3461030308250071221573293662734069935497941n
3461033801701538636941157691803669326317154n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ