โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณบ้านนางหลัก ห้อยมาลา ถึงบริเวณบ้านนายคำรณ สุขศิลป์ล้ำเลิศ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 157 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาด 1x1x0.10 เมตร พร้อมฝาพักตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 11/2566 งบประมาณ 663,900 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการขุดดิน

- ดำเนินการลงทราย

- ดำเนินการเทคอนกรีตหยาบ

- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ

- ดำเนินการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก

- ดำเนินการลงหินคลุกรองใต้พื้นทางคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบ

- ดำเนินการลงทรายใต้ผิวทางคอนกรีค

- ดำเนินการเทพื้นทางคอนกรีต

- ดำเนินการตัดรอยต่อคอนกรีต

- ดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

- ดำเนินการลงหินคลุกไหล่ทาง

- ดำเนินการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

3644446912455408183089003254283921730821850n
3644342656879185100490586461187929540234536n
3644340289460036331437173368392291354293154n
36440271012972353575713128453625629966119891n
36436089631610055608669388581660456114726365n
3639296246752284873934158562488714628390519n
3638855292998638759145238032500658681540125n
36387507110690323807433334816352325104120262n
3615284657914510391437232600585787711242925n
3615195232923246632079386437308442740869954n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ