เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอนได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือกออกของประชาชนในพื้นที่ ลดความชุกของลูกน้ำยุงลาย และลดอัตราการสูญเสียชีวิตเนื่องจากการเป็นโรคไข้เลือดออก โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จำนวน  1  แห่ง พร้อมทั้งสนับสนุนสารเคมีทรายอะเบท จำนวน 24 ถัง ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์หยอดสารเคมีทรายอะเบทให้กับครัวเรือนในพื้นที่ 

3685611421953354266974376596455108467175026n
36855961664664429634425852163686110658109320n
36851815713768659795588544874385364497425184n
3685133912861990208068804685579339995655046n
36850893010530599756882417883456418566906058n
3682250578552110322688034943199258633726690n
3684490309588937620602253777019501412078651n
36813752110336280446790411475683831757557005n
36807545816922766646127356905833813916419897n
3679960128265913756927157226798998204875825n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ