เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้แกนนำครัวเรือนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พนักงานทดแทน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน และประชุาชน จำนวน 50 คน

37347381935400955896016632235835382697391665n
3734680458782562805706232607765827452861314n
3734665307737301278373858897323093369511428n
3734649136679418119566756656285539784790604n
3734650501228544142240781485452385038164366n
3734648683196610305329358039298403347294412n
3734648682039019491965216152715217996186344n
37346401613050681101355457954211389308392775n
3734589759785635833685686375207819224439235n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ