ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เด็กที่สมัครจะต้องเป็นเด็กที่เกิด

17 พฤษภาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564

หลักฐานการสมัคร

1. ใบรับสมัคร รับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน หรือ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านดอน https://www.bandon.go.th

2. สำเนาสูติบัตร   1  ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก   1  ฉบับ

4. สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก

5. รูปถ่ายหน้าตรงของเด็ก  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน   1   โหล

6. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง)  1  ฉบับ

7. สำเนาทะเบียน (ผู้ปกครอง)   1  ฉบับ

8. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้อุปการะเด็ก  (ถ้ามี)   1  ฉบับ

9. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1StB2oJVg5cohlMnzQQDeBHfUb4GgQV6L/view?usp=sharing

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ