โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายปฤษฎี  ยอดเพชร ถึงบริเวณบ้านนางสาวสายยนต์  ไพรเงิน หมู่ที่ 7 ขนาดความกว้าง  3 เมตร ความยาว  85 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 41/2566 งบประมาณ 174,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดปรับระดับพื้นทางเดิม

- ดำเนินการลงหินคลุกและลงทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการหยอดยางและลงหินไหล่ทาง

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

LINEALBUM2406275
LINEALBUM2406274
LINEALBUM2406253
LINEALBUM2406252
LINEALBUM2406251
LINEALBUM266672406271
LINEALBUM2366724062416
LINEALBUM2366724062415
LINEALBUM2366724062414
LINEALBUM2366724062412

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ